Ihr kennt das sicher.

شما در بیرون از خانه مشترک خو د گرد هم آمده اید، ناگهان پلیس سر میرسد و می خواهد شما را کنترل کند ، در حالی که شما کار خلافی انجام نداده اید، ولی پلیس با بد رفتای وتوهین مانند یک خلافکار با شما رفتار میکند. ویا در یک خانه مشترک زندگی می کنید ، ناگهان پلیس زنگ میزند و یا با شکستن درب وارد حریم خصوصی شما می شود بدون انکه دلیلی داشته باشد ،و در حالی که، سوالات بی ربطی از شما می پرسند ، تلفن دستی و کیف پول شما را می گیرد وشما را نیز همراه با خود می برد،و به شما آسیب میرساند . در این زمان شما خود را تنها می بینید و نمی دانید چه باید انجام دهید

ولی ما متوجه ایم که رفتا ر پلیس با شما با بی احترامی وتوهین و تحقیر بوده است،چون رفتار پلیس نژاد پرستانه است

نژاد پرستی به این مفهوم است که انسانها به علت رنگ پوست ، مذهب دیگر ، ویا کشور دیگر مورد اهانت و تحقیر وتوهین ونابرابری قرار گیرند،این رفتار ممنوع است.

اگرهم شما خلافی مرتکب شده باشید ، پلیس باید با شما رفتاری با کرامت انسانی داشته باشد. باید در مقابل رفتار نژاد پرستانه کاری أنجام داد.

به این سبب ما در Berlin یک گروه کاری به عنوان پناهگاه امن برای حمایت از شما بوجود اورده ایم . أگر برای شما ویا دوستانتان چنین مواردی پیش امده و یا در این مورد دیده و یا شنیده اید میتوانید پرسشنامه زیر را پر کنید. شما میتوانید به ما اطمینان کنید. مشخصات شما نزد ما ناشناس محفوظ میماند. ما میتوانیم گزارش شما را به صورت ناشناس منتشر کنیم.

ما به تجربیات و گزارشهای شما علاقه مند یم فرم ثبت نام شما در این مورد به ما کمک می کند، نژاد پرستی در پلیس گزارش شود . از شما متشکر یم؛

در زمان حال پرسشنامه فقط به زبان آلمانی در دسترس است ،ما تلاش می کنیم که به زودی پرسشنامه را به زبانهای دیگر هم در دسترس قرار دهیم. از این که ما را درک می کنید متشکریم.