شما تجربه نژادپرستانه با پلیس را دارید?

شما می توانید اتفاق را با مستند گزارش کنید. اگر مشاوره می خواهید در زیر کمک و تماس اطلاعات لازم را می توانید بخوانید “اطلاعات”

در زمان حال پرسشنامه فقط به زبان آلمانی در دسترس است ،ما تلاش می کنیم که به زودی پرسشنامه را به زبانهای دیگر هم در دسترس قرار دهیم. از این که ما را درک می کنید متشکریم.